خبر : موشک در دبستان تصویری دردناک از دفاع مقدس - اسپاد نیوز


دی‌ سال ۱۳۶۵، ۶۸دانش‌ آموزِ ﻣﺪارس ﺷﻬﯿﺪ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ مجتبی(D