خبر : قوانین متعدد به نفع تولید و اشتغال نیست - اسپاد نیوز


مشهد- معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه خراسان رضوی گفت: وضع قوانین متعدد به نفع