خبر : شناسایی قوانین محل کسب و کار در همدان - اسپاد نیوز


️نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: دستگاه های اجرا