خبر : خودشیرینی ضد ایران ماکرون و ملک سلمان - اسپاد نیوز


رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با پادشاه عربستان به تکرار ادعاهای واهی پ