خبر : روش تهیه‌ی دسر پاییزی - اسپاد نیوز


با فشار دست آب انار‌ها و آب لیمو را گرفته، درون کاسه‌ای بریزید.