خبر : ورزش باد شدید همراه با رعدوبرق در تهران - اسپاد نیوز


باد و باران به همراه رعد و برق شدید تهران را فرا گرفته است.