خبر : وقوع سیل در اسپانیا - اسپاد نیوز


وقوع سیل در جزیره مالورکای اسپانیا خسارات فراوانی بر جای گذاشت.