خبر : ملوانان زن نیروی دریایی ژاپن - اسپاد نیوز


در میان ملوانان حاضر بر روی عرشه بزرگترین ناو جنگی ژاپن موسوم به کاگا تعدادی ملوان زن نیز دیده می شود.