خبر : سفر به منطقه حفاظت شده گرومتی گامه تانزانیا - اسپاد نیوز


در این گزارش سفری داریم به منطقه حفاظت شده گرومتی گامه تانزانیا که بسیاری از گونه های در معرض انقراض جانوری در آن زندگی می کنند.