خبر : خداوند هیچ عملی را مانند شاد کردن دیگران دوست ندارد - اسپاد نیوز