خبر : نظرسنجی درباره آسیب اینترنت بر رفتار کودکان - اسپاد نیوز


وزیر ارتباطات با یک پرسش آسیب‌های اینترنت بر رفتار کودکان را به نظرسنجی گذاشت.