خبر : قیمت بنزین را فقط برای پرمصرف‌ها ۱۵۰۰ تومانی کنید - اسپاد نیوز


شبکه کانون‌های تفکر ایران با انتشار یادداشت تحلیلی، پیشنهاد داد که قیمت بنزی