خبر : موضوع تنبیه دانش آموز مشهدی پس از یک ماه قضایی شد - اسپاد نیوز


تنبیه منجر به جراحت یک دانش آموز 9 ساله از سوی معلمش در یکی از دبستانهای مشهد پس از یک ماه از وقوع آن اخیرا با شکایت والدین جنبه قضایی پیدا کرد.