خبر : مسدود شدن جاده دزفول - شوشتر براثر سیلاب - اسپاد نیوز


بارندگی شدید و سیلاب منجر به بسته شدن جاده دزفول - شوشتر و غیرممکن شدن تردد خودروها از این مسیر شد.