خبر : مرد برای سندپیداکردن علیه همسرش،در ماشین او دستگاه ردیاب و شنود گذاشت - اسپاد نیوز


برابر مراجعه خانمی جوان مبنی بر هک تلگرام و نصب ردیاب روی خودروی شخصی، موضوع به ‌صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.