خبر : خودکشی دختر جوانی در دانشگاه الزهرا - اسپاد نیوز


دانشگاه الزهرا با صدوراطلاعیه ای از خودکشی یک دختر جوان با سقوط از طبقه هشتم یکی از ساختمان های این دانشگاه خبر داد .