خبر : قاتل 82 زن روس به 2 بار حبس ابد محکوم شد - اسپاد نیوز


یک قاتل روس که بخاطر قتل 22 زن دو سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود، بخاطر مشخص شدن 60 قتل دیگر برای دومین بار به حبس ابد محکوم شد.