خبر : بازنگری در قانون منع بکارگیری بازنشستگان - اسپاد نیوز


در نشست ویژه کمیته رسیدگی به قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقرر شد در این قانون برای ارتقای کیفی،‌ بازنگری صورت گیرد.