خبر : 35 سنت؛ متوسط قیمت خرمای ایرانی در بازار جهانی - اسپاد نیوز