خبر : مهرداد اردشی رئیس کمیته آموزش فدراسیون شطرنج شد - اسپاد نیوز


با حکم رئیس فدراسیون شطرنج، رئیس جدید کمیته آموزش فدراسیون معرفی گردید.