خبر : نحوه استفاده از مایکروفر و سولاردام - اسپاد نیوز


از سیستم ماکرو جهت پخت و گرم کردن مواد غذایی استفاده می شود