خبر : ابزار ترامپ برای به دست آوردن دل اسرائیل - اسپاد نیوز


پایگاه خبری کنگره آمریکا رویارویی و مقابله با ایران را رویکردی خواند که دونالد ترامپ از آن به عنوان ابزاری برای تقویت روابط واشنگتن با اسرائیل استفاده میکند.