خبر : (تصاویر) درگیری گورکن عسل‌خوار با شغال بر سر شکار - اسپاد نیوز


به گورکن عسل‌خوار لقب نترس‌ترین جانور روی زمین و جنگجوی بدون رقیب را داده‌اند.