خبر : لشکر سایبری بسیج تشکیل شد - اسپاد نیوز


مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج از تشکیل لشکر سایبری بسیج خبر داد.