خبر : هفتمین نشست کارگروه پژوهشیتاریخ شفاهی ورزش ایران برگزار شد - اسپاد نیوز


هفتمین نشست کارگروه پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران با حضور رئیس آکادمی ملی المپیک در این آکادمی برگزار شد.