خبر : شیطنت خبرنگاران در زمینه دریافت طرح ترافیک - اسپاد نیوز


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی درباره سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران شیطنت کردند