خبر : از افتتاح دانشگاه تهران تا رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران - اسپاد نیوز


موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.