خبر : 11 هزار ساعت آنتن در اختیار اهالی پاستور - اسپاد نیوز


از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه 1397، شبكه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی از جمله شبكه‌های سراسری، برون‌مرزی و استانی حدود 11هزار ساعت برنامه‌ برای انعكاس فعالیت‌های دولت در بخش‌های مختلف روی آنتن برده‌اند .