خبر : منتظر عبور سیاره 39 متری از کنار زمین باشید - اسپاد نیوز


یک سیارک بزودی از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد و از ماه به زمین نزدیک تر است