خبر : تصاویر | برف و کولاک در جاده های استان زنجان - اسپاد نیوز


بارش شدید برف همراه با مه و کولاک در جاده های سلطانیه - خدابنده، زنجان – بیجار، زنجان - طارم، ابهر – خدابنده، زنجان - تهم - چورزق و خدابنده - همدان جریان دارد.