خبر : 10 سال حبس برای نامزد شکنجه‌گر - اسپاد نیوز


مرد جوان که نامزدش را به طرز وحشیانه‌ای شکنجه داده و مجبور به خوردن عکس‌های اق