خبر : سوختن میلیون‌ها دلار در فوران رگ سفید - اسپاد نیوز


هفتم آبان ماه بود که دکل شماره 95 فتح در چاه 147 رگ سفید دچار آتش سوزی شد. شرکت ملی حف