خبر : الحاق شناورهای رزمی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب - اسپاد نیوز