خبر : مرزبانان، بانیان امنیت کشور - اسپاد نیوز


استان کردستان با دارا بودن دو هنگ مرزی بانه و مریوان و ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای اهمیت خاصی در نقاط مرزی کشور است.