خبر : واکنش روحانی به عادی سازی روابط کشورها با رژیم صهیونیستی - اسپاد نیوز


رئیس جمهور: متاسفانه برخی از کشورهای منطقه دست دوستی با رژیم صهیونیستی دراز کرده اند .