خبر : برداشت انگور از باغات شهرستان تاکستان - اسپاد نیوز


شهرستان تاکستان استان قزوین با 35 هزار هکتار باغات انگور رتبه دوم در تولید انگور کشور را داراست. بیش از 20 نوع انگور در باغات شهرستان تاکستان تولید می شود که عمده این تولیدات از نوع بیدانه سفید و قرمز، عسگری، فخری، میش پستان، کندری، شصت عروس، ملایی، صاحبی احمدی و چفته می باشند. برداشت انگور در تاکستان قزوین به صورت دستی انجام می شود و پیش بینی میشود که امسال حدود 400هزار تن محصول از این باغات برداشت شود.