خبر : آتش تنها سالن تئاتر استاندارد در بیرجند را خاکستر کرد - اسپاد نیوز


رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی سوختن سالن تئاتر «علامه» بیرجند را باعث آسیب دیدن روند تئاتر و فعالیت گروه های تئاتری شهر بیرجند دانست.