خبر : درخواست از آمریکا برای حمایت از ولیعهد سعودی در مقابله با ایران - اسپاد نیوز


وبگاه صهیونیستی "عروتص شوع" از آمریکا خواست برای مقابله با ایران و ترویج ت