خبر : اگر در ایران جنگ شود تمام مسلمانان آفریقا برای دفاع از ایران خواهند آمد - اسپاد نیوز


یکی از محققان دینی با اشاره به اینکه اگر امروز در ایران جنگ شود تمام مسلمانان آفریقا برای دفاع از ایران خواهند آمد، گفت: در تمام دنیا همه نسبت به پاک بودن امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آگاهی دارند.