خبر : دولت از تاراج فرش‌های نفیس ایرانی در جهان جلوگیری کند - اسپاد نیوز


یک پژوهشگر فرش از دولت درخواست کرد تا دولت بیاید این فرش‌های نفیس ایرانی را از حراجی‌ها دنیا خریداری کند زیرا خواستگاه این فرشها؛ ایران است زیرا متاسفانه فرش کهن ایران در حراجی‌های جهان در حال تاراج است.