خبر : برتری سپاهان مقابل سپهر نقش جهان - اسپاد نیوز


سپاهان در دیداری دوستانه توانست با تک گل مروان حسین تیم سپهر نقش جهان را شکست دهد.