خبر : تصویر جالبی از «مریل استریپ» در اسکار امسال و پارسال - اسپاد نیوز


تصویر جالبی از مریل استریپ در اسکار امسال (راست) و پارسال هنگام تشویق همکارانش. در توضیحش نوشته اند: مریل همیشه مریله!