تصویری ویژه از رهبرانقلاب پس از کاشت نهال میوه
تصویری ویژه از رهبرانقلاب پس از کاشت نهال میوه منتشر شد.