خبر : اولین تصاویر از خسارت زلزله در کهنوج، کرمان - اسپاد نیوز


اولین تصاویر از خسارت زلزله در کهنوج، کرمان را مشاهده می کنید.