خبر : داستان تکراری بعد از هر زلزله - اسپاد نیوز


زلزله چهارشنبه شب تهران خسارت نداشت و به قول عضو شورای شهر تهران می‌شود آن را ی