خبر : برای ارنستو چه گوارا در تولد ۹۰ سالگی - اسپاد نیوز


14 ژوئن 1928، سالروز تولد یکی از اسطوره های جنگ چریکی است. اسطوره ای که در دنیای پُر از ظلم و ستم امپریالیست ها، به دنیای نوینی می اندیشید که در آن همه ی محرومان بتوانند به دور از اجحافات و نابرابری ها و در صلح و صفا ادامه ی حیات دهند. او "ارنستو رافائل چه گوارا ولادسرنا"، معروف به «چه گوارا» بود.
b9412b64