خبر : با ساعت مشامم اینک وقت عبور تن توست - اسپاد نیوز


با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست.