خبر : بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی - اسپاد نیوز


بودجه عملیاتی چیست؟ هر کشوری که بخواهد راهبردهای اقتصادی خودرا دقیق عملیاتی