خبر : لیبرال دموکراسی در حال زوال است - اسپاد نیوز


پروفسور «مایکل بارنت» با توجه به نشانه‎هایی چون زوال رسانه‎های سنتی و افزای