خبر : ناامنی آسمان خاورمیانه برای جنگنده‌‌های غربی - اسپاد نیوز


سرنگونی سریالی پرنده‌‌های آمریکایی پیشرفته متعلق به اسرائیل و عربستان در س8